เปิดเงื่อนไขใหม่เบี้ยผู้สูงอายุในปี 2567 พร้อมไทม์ไลน์การโอนเงิน

ข่าวล่าสุดการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุปรับเกณฑ์อย่างไรบ้าง เช็คเลย 2567

ข่าวล่าสุดเบี้ยผู้สูงอายุมีการกำหนดสถานที่ปรับเกณฑ์อย่างไรบ้าง รับเบี้ยผู้สูงอายุสามารถลงทะเบียนได้ที่ไหนพร้อมเอกสารที่ต้องเตรียม วันนี้สรุปสั้นๆมาดูรายละเอียดกันเลย 

เตรียมเอกสารอะไรไปยื่นเบี้ยผู้สูงอายุที่ไหนบ้าง 

เงินเดือนผู้สูงอายุสามารถยื่นได้ที่จุดบริการอบตหรือองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะต้องเป็นเขตเทศบาลที่ผู้สูงอายุมีรายชื่ออยู่ที่ทะเบียนบ้าน สามารถยื่นการจ่ายเงินได้สำหรับเขตกทมก็ยื่นที่สำนักงานเขต นอกจากนี้ระเบียบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ยังสามารถยื่นได้ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นเบี้ยผู้สูงอายุ

  • บัตรประจำตัวประชาชนแบบสำเนา 1 ฉบับ
  • ทะเบียนบ้านแบบสำเนา 1 ฉบับ 
  • บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์แบบสำเนาหน้าบัญชีเป็นชื่อผู้สูงอายุจำนวน 1 ฉบับ 

ระเบียบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567ว่าด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุไม่สามารถเดินทางไปยื่นเรื่องเอกสารลงทะเบียนด้วยตนเองที่จุดลงทะเบียนดังกล่าวสามารถทำหนังสือมอบอำนาจโดยจะต้องขอแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจจาก อบต.หรือสำนักงานเขตในพื้นที่ 

เงื่อนไขสำคัญ! ต้องลงทะเบียนก่อนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567กำหนดไว้ว่าผู้ที่อายุครบ 59 ปีบริบูรณ์จะต้องมีการไปยืนยันสิทธิเบี้ยผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุล่วงหน้าเพื่อรอรับเบี้ยเงินเดือนผู้สูงอายุเมื่ออายุ 60 ปีบริบูรณ์ในปีถัดไป ทั้งนี้จะให้สามารถลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องรอเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์เพราะเมื่ออายุครบแล้วก็จะเป็นการรอรับเบี้ยผู้สูงอายุได้เลยทันที จะมีการปรับสัดส่วนวันที่ของการลงทะเบียนล่วงหน้าในทุกเดือนตุลาคมของทุกปี หากไม่มีการลงทะเบียนก็จะถือว่าเป็นการไม่ขอรับสิทธิ์ตามระเบียบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ทั้งนี้บุตรหลานหรือครอบครัวอาจจะมีการช่วยเตรียมรายละเอียดส่วนต่างๆในส่วนนี้เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงื่อนไขเบี้ยผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ได้มีการกำหนดรายละเอียดปรับเกณฑ์คุณสมบัติระเบียบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 โดยมีผลมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา รายละเอียดเบี้ยผู้สูงอายุที่มีการปรับใหม่นั้นจะยังมีรายละเอียดคงเดิมได้แก่ เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเบี้ยผู้สูงอายุลงทะเบียนจะต้องมีรายชื่อในทะเบียนบ้านซึ่งอยู่ในข้อมูลทะเบียนราษฎร์เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผู้สูงอายุจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ได้รับการยืนยันสิทธิ์อย่างถูกต้องเพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุต่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วเช่นกัน ส่วนเงื่อนไขผู้สูงอายุเพิ่มเติมที่เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมา จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีรายได้หรือพิสูจน์แล้วว่ารายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพตามข้อมูลที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้มีการกำหนดกฎหมายเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567ไว้ หากเข้าข่ายดังต่อไปนี้ก็จะถือว่าเข้าระเบียบบังคับเพื่อรับสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุล่าสุด

เบี้ยผู้สูงอายุจะจ่ายอย่างต่อเนื่องทุกเดือนโดยจะขาดการรับเบี้ยผู้สูงอายุหรือสิ้นสุดการรับเบี้ยเมื่อขาดคุณสมบัติเบี้ยผู้สูงอายุลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ข้างต้นหรือมีการตายหรือแจ้งสละสิทธิ์เท่านั้น 

Scroll to Top
?>